Statuten

V E R Z E K E R I N G S K R I N G    D E R    V L A A N D E R E N 

STICHTING - DOEL

Art. 1 

Op de stichtingsvergadering van 24 april 1981 werd de feitelijke vereniging VERZEKERINGSKRING DER VLAANDEREN opgericht.

Deze vereniging heeft tot doel :
1. Een ontmoetingscentrum zijn voor alle leden
2. De vriendschapsbanden tussen verzekeraars en verzekeringsmakelaars te onderhouden, te vernauwen en uit te breiden.          

LEDEN

Art. 2

De vereniging bestaat uit effectieve leden en ereleden..

Effectief lid kunnen zijn :
a. De personen die in een Belgische verzekeringsmaatschappij of in een vestiging of vertegenwoordiging in België van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij een beheers-, directie- of verantwoordelijke functie vervullen.

b. De verzekeringsmakelaars die lid zijn of tenminste voldoen aan de criteria om lid te worden van een erkende beroepsvereniging.  Afgevaardigden van verzekeringsmakelaars moeten voldoen aan de functieomschrijving onder a. 

c. De personen die een functie uitoefenen zoals vermeld onder a. bij een beroepsvereniging of makelaarsgroepering binnen de verzekeringssector.

Erelid kunnen zijn :

De personen die niet in aanmerking komen om effectief lid te worden, maar die door hun huidige of verleden inspanningen of functie een meerwaarde beteken(d)en voor de verzekeringssector en dit zonder commerciële bedoelingen.

BESTUUR

Art. 3.

De vereniging wordt bestuurd door een comité dat uit 9 leden bestaat : een voorzitter, een ondervoorzitter, een secretaris en 6 raadsleden.
Het bestuur - organiseert de vergaderingen - stelt de jaarlijkse bijdragen vast - beheert fondsen - beschikt over de ruimste beheersbevoegdheden en kan alle initiatieven nemen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het gestelde doel.
Het comité wordt voor de duur van 6 jaar verkozen door de Algemene vergadering der leden bij eenvoudige meerderheid der stemmen.
De functies van voorzitter en ondervoorzitter zullen alternerend uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de verzekeraars en een afgevaardigde van de verzekeringsmakelaars.
De ambtstermijn van de voorzitter en ondervoorzitter wordt bepaald op 2 jaar.
Daarna zullen zij nog 2 jaar lid blijven van het bestuur als raadslid.
De ambtstermijn van de raadsleden wordt bepaald op 6 jaar. Het mandaat van het eerste bestuur verstrijkt op de Algemene vergadering van september 1982.
Het bestuur zorgt voor tijdige vervangingen, rekening houdend met volgende principes :
-    regels van voorzitter en ondervoorzitter
-    na het beëindigen van het mandaat van voorzitter en ondervoorzitter, blijven deze raadsleden nog minstens 2 jaar in het bestuur.
-    Indien een raadslid vervroegd wil uitstappen, zal het bestuur een nieuwe verkiezing onder de leden organiseren.
Enkel effectieve leden kunnen tot lid van het bestuur gekozen worden.
De leden van het bestuur zijn slechts herkiesbaar 4 jaar na het verstrijken van hun mandaat.
Op het einde van het dienstjaar legt het bestuur verantwoording af van het beheer, waarna de Algemene vergadering overgaat tot de aanduiding van een nieuw bestuur.  De beslissingen van het bestuur worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen, bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 4

Het oordelen over de aanvaarding van een nieuw lid zal in gemeenschappelijk overleg gebeuren door voorzitter en secretaris en dit voor zover de kandidatuur voor 100% zekerheid beantwoordt aan de voorwaarden in art 2a en art 2b. Indien dit niet het geval is dan beslist het volledige bestuur met de eenvoudige meerderheid der stemmen. Bij gelijkheid der stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Het ontslag van een lid of aanvaarding van een kandidaat onder art 2c zal altijd door het voltallige bestuur gebeuren. De aanvaarding met eenvoudige meerderheid der stemmen. Het ontslag van een lid daarentegen met eenparigheid der stemmen.
Niettegenstaande een kandidaat voldoet aan de voorwaarden gesteld in art 2a of 2b kan het bestuur de kandidaat toch weigeren. De weigering zal steeds gebeuren met meerderheid der stemmen en zal steeds gemotiveerd zijn. 

SECRETARIAAT

Art. 5.

Het secretariaat wordt waargenomen voor een onbepaalde termijn en is ondergebracht in een vestiging van een verzekeringsmaatschappij.
De secretaris is tevens penningmeester en moet voldoen aan de voorwaarden gesteld onder art. 2a.
Het bestuur kan met eenparigheid van stemmen het mandaat van de secretaris beëindigen. Vanzelfsprekend zal de secretaris zelf niet deelnemen aan deze stemming. 


LIDMAATSCHAP

Art. 6.

Elke aanvraag tot toetreding wordt schriftelijk gesteld en geadresseerd aan het secretariaat.

Art. 7.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.  Het eindigt door vrijwillig genomen ontslag of door uitsluiting door het bestuur.


REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1

Art. 8.

Door de toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid het reglement van inwendige orde dat hem ter hand gesteld wordt bij zijn toetreding.
Dit reglement wordt opgesteld door het bestuur verkozen voor het werkjaar 81-82 en voor de laatste maal herzien door het bestuur verkozen voor het werkjaar 23-24.
Het kan gewijzigd worden door het later verkozen bestuur na goedkeuring bij meerderheid van stemmen door de Algemene vergadering.


WIJZIGING AAN DE STATUTEN EN ONTBINDING.

Art. 9

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden op voorstel van het bestuur of op voorstel van tenminste 10 leden van de vereniging.  Het voorstel tot wijziging moet voorgelegd worden aan het bestuur tenminste 30 dagen voor de vergadering die over het voorstel zal beslissen.
Een voorstel tot wijziging van statuten kan enkel in overweging genomen worden tijdens de vergadering waarop het bestuur gekozen wordt.

Art. 10

Bij ontbinding van de vereniging waartoe door de Algemene vergadering bij meerderheid van stemmen slechts kan worden beslist op voorstel van het bestuur wordt het patrimonium toegewezen aan een instelling zonder winstoogmerk die tot doel heeft de studie van het verzekeringswezen te bevorderen.  De keuze van de instelling geschiedt door het bestuur.24 april 1981
R E G L E M E N T   V A N   I N W E N D I G E   O R D E  2


Art. 1 :     Personen die in dienstverband werken en wensen toe te treden tot de Vereniging moeten bij hun aanvraag het bewijs voegen dat hun Directie akkoord gaat.

Art. 2 :    De raadsleden, die deel uitmaken van het bestuur moeten respectievelijk de verzekeraars en de verzekeringsmakelaars vertegenwoordigen.

Art. 3 :    Er worden 5 vergaderingen per jaar georganiseerd, bij voorkeur elke 3de dinsdag van de onpare maanden (behalve de vergadering van mei die in juni doorgaat)..
Het bestuur beslist waar de vergaderingen zullen doorgaan.
Het bestuur nodigt de sprekers uit, waarbij ervan uitgegaan wordt dat alle onderwerpen kunnen behandeld worden.

Art. 4 :        Een werkjaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Het uittredend bestuur doet nog het nodige voor de eerste vergadering van het volgend werkjaar en neemt de lopende zaken waar.
Tijdens de vergadering van september worden de statutaire verkiezingen gehouden, op voorstel van het uittredend bestuur.
Diezelfde vergadering geeft décharge aan het bestuur en de secretaris.

Art. 5 :         De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

Art. 6 :    Het lidgeld wordt door het bestuur, verkozen voor het werkjaar 23-24, bepaald op 50 € per jaar, lunches niet inbegrepen.

Art. 7 :    Personen die een functie uitoefenen bij een beroepsvereniging of makelaarsgroepering binnen de verzekeringssector (cfr art 2c), en die geen functie uitoefenen onder art 2a of 2b, kunnen tijdens hun ambtstermijn niet in het bestuur zetelen.

Art. 8 :         Het bestuur wordt als volgt samengesteld :
4 leden met een lidmaatschap aanvaard onder art 2a
4 leden met een lidmaatschap aanvaard onder art 2b
aangevuld met de secretaris die onder art 2a valt.

Art. 9 :    De secretaris neemt, zonder stemgerechtigd te zijn, deel aan de vergaderingen van het bestuur.


Originele statuten dd 24 april 1981

Laatste wijziging statuten dd 6 september 2023

Contactgegevens

 
Correspondentieadres Frederic Van Driessche – secretaris
  p/a AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel
Telefoon 051 23 01 21
E-mail verzekeringskringdervlaanderen@axa.be
Bankrekening IBAN BE11 7512 0384 6348
BIX AXABBE22

 

Copyright © 2019 Verzekeringskring der Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.