Statuten

V E R Z E K E R I N G S K R I N G    D E R    V L A A N D E R E N 

STICHTING - DOEL

Art. 1 

Op de stichtingsvergadering van 24 april 1981 werd de feitelijke vereniging VERZEKERINGSKRING DER VLAANDEREN opgericht.

Deze vereniging heeft tot doel :
1. Een ontmoetingscentrum zijn voor alle leden
2. De vriendschapsbanden tussen verzekeraars en verzekeringsmakelaars te onderhouden, te vernauwen en uit te breiden.          

LEDEN

Art. 2

De vereniging bestaat uit effectieve leden en ereleden..

Effectief lid kunnen zijn :
a. De personen die in een Belgische verzekeringsmaatschappij of in een vestiging of vertegenwoordiging in België van een buitenlandse verzekeringsmaatschappij een beheers-, directie- of gelijkwaardige functie vervullen.

b. De verzekeringsmakelaars die lid zijn of tenminste voldoen aan de criteria om lid te worden van een erkende beroepsvereniging.  Afgevaardigden van verzekeringsmakelaars moeten voldoen aan de functieomschrijving onder a. 

Erelid kunnen zijn :

De personen die niet in aanmerking komen om effectief lid te worden en die een vooraanstaande functie bekleden in de sociale, culturele, publieke, economische of wetenschappelijke sector.

COMITE

Art. 3.

De vereniging wordt bestuurd door een comité dat uit 8 leden bestaat : een voorzitter, een ondervoorzitter en 6 raadsleden.
Het Comité - organiseert de vergaderingen - stelt de jaarlijkse bijdragen vast - beheert fondsen - beschikt over de ruimste beheersbevoegdheden en kan alle initiatieven nemen die nodig of nuttig zijn voor de realisatie van het gestelde doel.
Het comité wordt voor de duur van 6 jaar verkozen door de Algemene vergadering der leden bij eenvoudige meerderheid der stemmen.
De functies van voorzitter en ondervoorzitter zullen alternerend uitgeoefend worden door een afgevaardigde van de verzekeraars en een afgevaardigde van de verzekeringsmakelaars.
De ambtstermijn van de voorzitter en ondervoorzitter wordt bepaald op 2 jaar.
Daarna zullen zij nog 2 jaar lid blijven van het comité als raadslid.
De ambtstermijn van de raadsleden wordt bepaald op 6 jaar. Het mandaat van het eerste Comité verstrijkt op de Algemene vergadering van september 1982.
Het Comité zorgt voor tijdige vervangingen, rekening houdend met volgende principes :
-    regels van voorzitter en ondervoorzitter
-    na het beëindigen van het mandaat van voorzitter, blijft dit raadslid nog minstens 2 jaar in het Comité.
-    Indien een raadslid vervroegd wil uitstappen, dient hij een nieuwe assistent raadslid voor te dragen.
Enkel effectieve leden kunnen tot lid van het Comité gekozen worden.
De leden van het Comité zijn slechts herkiesbaar 4 jaar na het verstrijken van hun mandaat.
Op het einde van het dienstjaar legt het Comité verantwoording af van het beheer, waarna de Algemene vergadering overgaat tot de aanduiding van een nieuw Comité.  De beslissingen van het Comité worden genomen bij eenvoudige meerderheid der stemmen, bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

Art. 4

Een uitgebreid Comité wordt opgericht met als bevoegdheid te oordelen over de aanvaarding van een lid of over het ontslag van een lid.
Dit uitgebreid Comité bestaat uit het verkozen Comité en de leden van het uitgetreden Comité.
Het uitgebreid Comité beslist met de eenvoudige meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.
Wanneer er beslist moet worden over het ontslag van een lid gebeurt dit bij eenparigheid.

SECRETARIAAT

Art. 5.

Het secretariaat wordt waargenomen voor een termijn van 3 jaar en is ondergebracht in een vestiging van een verzekeringsmaatschappij.
De secretaris is tevens penningmeester en moet voldoen aan de voorwaarden gesteld onder art. 2a.


LIDMAATSCHAP

Art. 6.

Elke aanvraag tot toetreding wordt schriftelijk gesteld en geadresseerd aan het secretariaat.
Over de aanvaarding wordt beslist door het uitgebreid Comité.

Art. 7.

Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar.  Het eindigt door vrijwillig genomen ontslag of door uitsluiting door het uitgebreid Comité.


REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 1

Art. 8.

Door de toetreding tot de vereniging aanvaardt elk lid het reglement van inwendige orde dat hem ter hand gesteld wordt bij zijn toetreding.
Dit reglement wordt opgesteld door het Comité verkozen voor het werkjaar 81-82.
Het kan gewijzigd worden door het later verkozen Comité na goedkeuring bij meerderheid van stemmen door de Algemene vergadering.


WIJZIGING AAN DE STATUTEN EN ONTBINDING.

Art. 9

De statuten kunnen slechts gewijzigd worden op voorstel van het Comité of op voorstel van tenminste 10 leden van de vereniging.  Het voorstel tot wijziging moet voorgelegd worden aan het Comité tenminste 30 dagen voor de vergadering die over het voorstel zal beslissen.
Een voorstel tot wijziging van statuten kan enkel in overweging genomen worden tijdens de vergadering waarop het bestuur gekozen wordt.

Art. 10

Bij ontbinding van de vereniging waartoe door de Algemene vergadering bij meerderheid van stemmen slechts kan worden beslist op voorstel van het Comité wordt het patrimonium toegewezen aan een instelling zonder winstoogmerk die tot doel heeft de studie van het verzekeringswezen te bevorderen.  De keuze van de instelling geschiedt door het Comité.24 april 1981
R E G L E M E N T   V A N   I N W E N D I G E   O R D E  2


Art. 1 :     Personen die in dienstverband werken en wensen toe te treden tot de Vereniging moeten bij hun aanvraag het bewijs voegen dat hun Directie akkoord gaat.

Art. 2 :    De raadsleden, die deel uitmaken van het Comité moeten respectievelijk de verzekeraars en de verzekeringsmakelaars vertegenwoordigen.

Art. 3 :    Er worden 5 vergaderingen per jaar georganiseerd, nl. elke 3e dinsdag van de onpare maanden (behalve de vergadering van mei die in juni doorgaat)..
Het Comité beslist waar de vergaderingen zullen doorgaan.
Het Comité nodigt de sprekers uit, waarbij ervan uitgegaan wordt dat alle onderwerpen kunnen behandeld worden.

Art. 4 :        Een werkjaar begint op 1 september en eindigt op 30 juni van elk jaar.
Het uittredend Comité doet nog het nodige voor de eerste vergadering van het volgend werkjaar en neemt de lopende zaken waar.
Tijdens de vergadering van september worden de statutaire verkiezingen gehouden, op voorstel van het uittredend Comité.
Diezelfde vergadering geeft décharge aan het Comité en de secretaris.

Art. 5 :         De voertaal van de vereniging is het Nederlands.

Art. 6 :    Het lidgeld wordt bepaald op 35 € per jaar, lunches niet inbegrepen.

Art. 7 :    Voorzitters van beroepsorganisaties kunnen tijdens hun ambtstermijn niet in het Comité zetelen.

Art. 8 :         Het eerste aanvaardingscomité wordt als volgt samengesteld :
het Comité, aangevuld met 4 leden (2 verzekeraars en 2 verzekeringsmakelaars).
Deze 4 leden worden gekozen onder de personen die deel uitmaakten van de Stichtingsvergadering.
Zij zijn niet verkiesbaar voor het werkjaar 1982 - 1983.

Art. 9 :    De secretaris neemt, zonder stemgerechtigd te zijn, deel aan de vergaderingen van het Comité en het uitgebreid Comité.


24 april 1981

statuten gewijzigd op
14/2/2006
(artikel 3 reglement van inwendige 
orde – artikel 2 en 3)

Contactgegevens

 
Correspondentieadres Frederic Van Driessche – secretaris
  p/a AXA Belgium
Troonplein 1
1000 Brussel
Telefoon 051 23 01 21
E-mail verzekeringskringdervlaanderen@axa.be
Bankrekening IBAN BE11 7512 0384 6348
BIX AXABBE22

 

Copyright © 2019 Verzekeringskring der Vlaanderen. Alle rechten voorbehouden. Webconcept by Nextmove.